Doc.dr.Esad Hrvačić: Da li stečajni upravnik može osporiti potraživanja povjerioca na osnovu zastare?

U današnjem tekstu se bvimo jednim pravnim pitanjem vezanom za stečaj i stečajni postupak.

0
  1. Stečajni povjerioc je na ispitnom ročištu uredno prijavio potraživanja protiv stečajnog dužnika. Osnov potraživanja je pravomoćna i izvršna sudska nagodba. Stečajni upravnik je osporio potraživanja pozivajući se na zastaru koja je nastupila zbog nepokretanja postupka izvršenja u roku od 10 godina od dana pravomoćnosti sudske nagodbe. Sud je prihvatio prigovor i povjerioca uputio na parnicu.

Da li je iz navedenog razloga stečajni upravnik mogao osporiti potraživanja?

Da bi se ovo pitanje pravilno riješilo potrebno je konsultirati odredbe Zakona o stečaju FBiH koje se odnose na zastaru. Odredbmo člana 55 Zakona je određeno:

“1. Prijavom potraživanja u predstečajnom postupku, rok za zastaru se prekida od dana podnošenja prijave do dana isteka roka za isplatu koji je određen u poravnanju u predstečajnom postupku, osim onih potraživanja na koja predstečajni postupak ne utiče.
2. Ako se ne prihvati plan finansijskog i operativnog restrukturiranja i ne potvrdi poravnanje u predstečajnom postupku, rok za zastaru se prekida do dana pravosnažnosti rješenja o obustavi predstečajnog postupka.”

Citiranom odredbom je jasno precizirano da sa prijavom potraživanja prekida zastara ne definišući u kojoj vrsti zastare se radi. Ako vrsta zastare nije definisana onda zakon tretira sve vrste zastare uključujući i zastaru koja nastupa u postupku izvršenja. Svakako ovo pitanje treba posmatrati sa više aspekata. U konretnom slučaju se radi u pravomoćnoj i izvršnoj sudskoj nagodbi koja ima snagu presud eodnosno izvršne isprave. Sa aspekta osnovanosti potraživanja ista se ne mogu osporavati niti povjerioc upućivati na parnicu, jer su potraživanja već utvrđena u parničnom postupku.

Pitanje koje se postavlja je “da li je povjerioc izgubio pravo na potraživanje zbog toga što u roku od 10 godina nije pokrenuo postupak sudskog izvršenja?”

Smatram da pokretanje izvršnog postupka je dispozitivno pravo povjerioca i nepokretanje postupka izvršenja povjerioc ne gubi pravo na svoje potraživanje. Sudska nagodba je pravomoćna i izvršna i kao takva podobna da se prijavi u stečajnom postupku. U stečajnom postupku se osporavaju potraživanja u pogledu njihove osnovanosti a ne iz razloga što u određenom roku nije zatražen njihovo izvršenje. Potraživanje se ne gasi nakon isteka roka od 10 godina od pravomoćnosti i izvršnosti odluke,  jer su ona i dokazana ipriznata od strane dužnika.

Smatram da je uređujući sudija trebao ocjeniti validnost sudske nagodbe, te ukoliko se utvrdi da ona nema manjkavosti, potraživanja su morala biti priznata. Stojim na stajalištu da je povjerioc prijavljivanjem svojih potražvanja prekinuo sve rokove zastare što je sud morao ocijeniti prilikom donošenja odluke o osnovanosti potraživanja.

Reklama