Dopuna krivične prijave protiv Hakije Zaimovića, stečajnog sudije u predmetu “Šipad” d.d. Sarajevo

Portal BlicNews ekskluzivno objavljuje Dopunu krivične prijave protiv Hakije Zaimovića, stečajnog sudije Općinskog suda u Sarajevu, podnesenu Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog nezakonitog postupanja u stečajnom postupku firme "Šipad" d.d. Sarajevo.

0

ZAJEDNIČKA ADVOKATSKA KANCELARIJA DŽAFEROVIĆ JASMIN I IFTIĆ JASMINA

Ulica Behdžeta Mutevelića broj 7

71000Sarajevo

Tel. +387(0)33867673; Mob:+387(0)62959 363

Email: ifticdzaferovic@gmail.com

________________________________________________________________________________

PODNOSITELJ PRIJAVE:Sarajevo, 23.09.2021. godine

Esad Ćesko

Ul. Branislava Nušića

71 000 Sarajevo

– putem punomoćnika-

KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

Ul. Radićeva broj 6

71000 SARAJEVO

Poštovani,

Na osnovu člana 228. i 229. Zakona o krivičnom postupaku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP F BiH), kao punomoćnici podnositelja prijave Ćesko Esada, Tužilaštvu podnosimo:

DOPUNU PRIJAVE

Protiv:

ZAIMOVIĆ HAKIJE, stečajnog sudije Općinskog suda u Sarajevu, Sarajevo

Zbog osnova sumnje da je:

U vremenskom periodu od mjeseca decembra 2016. godine do danas, u Sarajevu, postupajući kao sudija u stečajnom postupku koji se vodi u Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem: 65 0 St 396174 13 St nad stečajnim dužnikom ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju, u namjeri pribavljanja imovinske koristi i istovremeno nanošenja štete drugom, iskorištavanjem svog službenog položaja stečajnog sudije u navedenom postupku, prekoračiogranice svojih ovlaštenjana način da je, protivno članu 49. stav 1. Zakona o stečaju F BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 9/2003, 32/2004, 42/2006, 4/2017) i protivno članu 45. stav 1. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14)prvo propustio Odjeljenju za registraciju poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu dostaviti Rješenje o otvaranju stečajnog postupku broj: 65 0 St 396174 13 St od 07.12.2016. godine, kojim se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom ŠIPAD DD SARAJEVO i za stečajnog upravnika imenuje Džihanić Enis iz Sarajeva, već je navedeno Rješenje od 07.12.2016. godine, protivno gore istaknutim zakonskim odredbama, dana 23.04.2018. godine registarskom sudu dostavio podnosilac prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, privredno društvo ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo u stečaju, nakon čega je Općinski sud u Sarajevu dana 21.06.2018. godine donio Rješenje o izmjenama podataka broj: 065-0-Reg-18-002126 od 21.06.2018. godine, kojim se određuje zabilježba Rješenja Općinskog suda u Sarajevu o otvaranju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika od 07.12.2016. godine, a protiv kojeg rješenja je Ćesko Esad kao povjerilac i većinski vlasnik stečajnog dužnika ŠIPAD DD SARAJEVO dana 03.07.2018. godine blagovremeno uložio žalbu Kantonalnom sudu u Sarajevu, koja žalba ima suspenzivno dejstvo, a shodno čemu stečajni upravnik Džihanić Enis nije bio ovlašten poduzimati pravne radnje u predmentom stečajnom postupku do donošenja pravomoćne odluke po žalbi protiv Rješenja o izmjenama podataka broj: 065-0-Reg-18-002126 od 21.06.2018. godine, što je istom, međutim, dozvolio stečajni sudija Hakija Zaimović, postupajući na taj načinprotivno članu 22. i članu 27. Zakona o stečaju F BiH, prema kojem postupanje stečajnog upravnika podliježe nadzoru stečajnog sudije, te stečajni sudija može smijeniti stečajnog upravnika i imenovati novog ako za to postoji važan razlog, kao i postupajući  protivno i članu  4. stav 6. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH, prema kojem trenutkom upisa u registar faktičke činjenice koje se odnose na subjekt upisa postaju pravne, odnosno trenutkom upisa u registar konstituiraju se određena prava te djelovanje registracije prema trećim osobama, na koji način je omogućio stečajnom upravniku da bez potrebnog pravnog osnova uđe u posjed imovine stečajnog dužnika, te da u svojstvu stečajnog upravnika poduzima pravne radnje u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, pa je tako Džihanić Enis u svojstvu stečajnog upravnika dana 21.11.2018. godine na prvom ispitnom ročištu u navedenom stečajnom postupku priznao potraživanja prema stečajnom dužniku, koja potraživanja nisu imala pravni osnov, odnosno ista su bila istaknuta u neosnovanoj visini, a koja je Zaimović Hakija postupajući kao stečajni sudija priznao donošenjem Rješenja na prvom ispitnom ročištu od 21.11.2018. godine, zbog čega je Ćesko Esad kao povjeralac stečajnog dužnika bio upućen na parnicu radi dokazivanja osnovanosti osporavanja potraživanja, što je Ćesko Esad i učinio, te  je isti o ishodima pokretnih parničnih postupaka bez odlaganja obavijestio Zaimović Hakiju kao stečajnog sudiju i Džihanić Enisa u svojstvu stečajnog upravnika, zahtijevajući od stečajnog upravnika ispravku tabele potraživanja u skladu sa pravomoćnim sudskim odlukama donesenim u naprijed navedenim parničnim postupcima, a što je isti, protivno članu 116. Zakona o stečaju F BiH, propustio učiniti, dok je Zaimović Hakija kao postupajući stečajni sudija, protivno članu 22. i članu 27. Zakona o stečaju F BiH, svjesno propustio naložiti stečajnom upravniku ispravku tabele potraživanja u skladu sa pravomoćnim sudskim odlukama, iako je Ćesko Esad istog u više navrata pismenim podnescima obavještavao da Džihanić Enis u svojstvu stečajnog upravnika propušta izvršiti ispravku tabele potraživanja u skladu sa pravomoćnim sudskim odlukama o osnovanosti prijavljenih potraživanja, a sve sa ciljem umanjenja imovine stečajnog dužnika, dok je istovremeno, protivno odredbi člana 13. stav 2. Zakona o stečaju F BiH i protivno Rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: 065 0 St 396174 13 St od 07.12.2016. godine, kojim se stečajnim povjeriocima nalaže da za prijavu potraživanja uplate sudsku taksu u iznosu od 1% vrijednosti potraživanja sa rokom do 07.01.2017. godine, dozvolio učešće u svojstvu stečajnih povjerilaca pravnim i fizičkim osobama koje nisu izvršile uplatu naprijed navedenog iznosa, omogućavajući na taj način istima da prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, a koja potraživanja je Zaimović Hakija, protivno gore citiranoj zakonskoj odredbi i vlastitom rješenju od 07.12.2016. godine,priznao na prvom ispitnom ročištu održanom dana 21.11.2018. godine, doprinoseći na taj način umanjenju imovine stečajnog dužnika, kao i što je, protivno članu 78. Zakona o stečajnom postupku F BiH,svjesno propustio izvršiti prijeboj potraživanja stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju prema privrednom društvu ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. u stečaju u iznosu od 290.712,05 KM, dok je istovremeno bez pravnog osnova priznao potraživanja privrednog društva ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. u stečaju prema stečajnom dužniku ŠIPAD DD SARAJEVO  i to u iznosu od 281.328,59 KM, , pri čemu je Zaimović Hakija, protivno Rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Su-19-000067 od 14.01.2019. godine, kojim je isključen od daljeg suđenja u stečajnom postupku broj: 65 0 St 396174 13 St, nastavio postupati kao stečajni sudija u navedenom stečajnom postupku, prekoračujući na taj način granice svojih ovlaštenja, istovremeno nanoseći štetu stečajnom dužniku ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju u do sada neutvrđenom novčanom iznosu,

Čime bipočinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH.

Obrazloženje

Dana 02.02.2021. godine Ćesko Esad podnio je u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo prijavu protiv Džihanić Enisa kao stečajnog upravnika u stečajnom postupku broj: 65 0 St 396174 13 St, a zbog osnova sumnje da je isti počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH na način kako je to opisano u prijavi od 02.02.2021. godine.

Predmetna dopuna prijave protiv Zaimović Hakije kao stečajnog sudije u naprijed navedenom stečajnom postupku, zbog osnova sumnje da je isti počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH podnosi se Tužilaštvu iz sljedećih razloga:

I Imenovanje stečajnog upravnika

Pred Općinskim sudom u Sarajevu u toku je stečajni postupak broj: 65 0 St 396174 13 St nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju, sa sjedištem u Sarajevu, u ul. Maršala Tita broj 13, a koji postupak je pokrenut po prijedlogu privrednog društva ŠIPAD EXPORT IMPORT dd Sarajevo u stečaju, dok je za postupajućeg sudiju određen Zaimović Hakija. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 St 396174 13 St od 10.07.2015. godine za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Džihanić Enis iz Sarajeva.

Dana 07.12.2016. godine Zaimović Hakija je kao postupajući sudija u gore navedenom stečajnom postupku donio Rješenje broj gornji od 07.12.2016. godine, kojim se otvara stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju i za stečajnog upravnika imenuje Džihanić Enis iz Sarajeva.

Članom 49. stav 1. Zakona o stečaju F BiH propisano je: „Ako su stečajni dužnik ili predmeti njegove imovine upisani u javne registre, stečajni sud dužan je narediti upis otvaranja stečajnog postupka u odgovarajuć registar.“

Članom 45.  stav 1. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH propisano je: „Ako mjerodavni sud donese odluku o provedbi postupka likvidacije, odnosno otvaranja stečajnog posutpka, sud mjerodavan u tom postupku dužan je dostaviti rješenje registarskom sudu.“

Suprotno citiranim zakonskim odredbama, prijavljeni Zaimović Hakija propustio je kao postupajući sudija u stečajnom postupku Odjeljenju za registraciju poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu dostaviti Rješenje o otvaranju stečajnog postupka broj: 65 0 St 396174 13 St od 07.12.2016. godine, a radi upisa izmjenjenih podataka u pogledu privrednog društva ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju. Protivno navedenim zakonskim odredbama, Rješenje o otvaranju stečajnog postupka od 07.12.2016. godine registarskom sudu dostavio je Mesud Bogilović kao stečajni upravnik privrednog društva ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo u stečaju, a koje privredno društvo je predlagatelj otvaranja stečajnog postupka nad privrednim društvom ŠIPAD D.D. SARAJEVO, nakon čega je Odjeljenje za registraciju poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu dana 21.06.2018. godine donijelo Rješenje o izmjenama podataka broj: 065-0-Reg-18-002126 od 21.06.2018. godine, kojim se određuje upis zabilježbe Rješenja o otvaranju stečajnog postupka od 07.12.2016. godine. Protiv Rješenja Odjeljenja za registraciju poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu od 21.06.2018. godine Ćesko Esad kao vlasnik poslovnog subjekta ŠIPAD D.D. SARAJEVO uložio je žalbu Kantonalnom sudu u Sarajevu, a koja žalba ima suspenzivno dejstvo. Shodno tome, niti upis zabilježbe Rješenja o otvaranju stečajnog postupka i o imenovanju stečajnog upravnika Džihanić Enisa od 07.12.2016. godine nije postao pravomoćan, zbog čega isti nije mogao proizvoditi niti pravno dejstvo.

Članom 4. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH propisana su načela registracije poslovnih subjekata. Stavom 6. navedenog člana 4. Zakona propisano je načelo konstitutivnosti, odnosno: „trenutkom upisa u registar faktičke činjenice koje se odnose na subjekt upisa postaju pravne, odnosno trenutkom upisa u registar konstituiraju se određena prava te djelovanje registracije prema trećim osobama.“

Imajući u vidu činjenicu da je protiv Rješenja Odjeljenja za registraciju poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu, kojim se određuje upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom ŠIPAD D.D. SARAJEVO i upis zabilježbe o imenovanju stečajnog upravnika Džihanić Enisa, izjavljena žalba koja odlaže izvršenje rješenja, to niti upis navedene zabilježbe nije bio pravomoćan i nije mogao proizvoditi pravne posljedice, a sukladno članu 4. stav 6. Zakona o registraciji poslovnih subjekata. Slijedom navedenog, Džihanić Enis nije bio ovlašten poduzimati pravne radnje u svojstvu stečajnog upravnika društva ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju niti su njegove radnje mogle proizvoditi pravne posljedice prema trećim osobama, a iz razloga jer upis zabilježbe o njegovom imenovanju, koji je konstituirajuće naravi, nije bio pravomoćan.

Suprotno citiranim zakonskim odredbama, Hakija Zaimović kao postupajući stečajni sudija dozvolio je Džihanić Enisu da poduzima pravne radnje u svojstvu stečajnog upravnika, kako je to opisano i u prethodno podnesenoj prijavi protiv Džihanić Enisa, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH, a kako se to ističe i u ovoj dopuni prijave, iako je bio svjestan da upis imenovanja istog u sudski registar nije pravomoćan, omogućavajući na taj način Džihanić Enisu da u svojstvu stečajnog upravnika poduzima pravne radnje na štetu stečajnog dužnika, umanjujući imovinu stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, a na način kako je to detaljno opisano u Prijavi protiv Džihanić Enisa od 02.02.2021. godine.

Članom 22. stav 1. Zakona o stečaju F BiH propisano je:„Stečajni sudija vodi i upravlja stečajnim postupkom od podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka do završetka stečajnog postupka“, dok je stavom 3. istog člana Zakona određeno: „Stečajni sudija imenuje vještaka u stečajnom postupku, privremenog stečajnog upravnika, članove privremenog odbora povjerilaca i stečajnog upravnika i vrši pravni nadzor nad radom privremenog stečajnog upravnika i stečajnog upravnika, u skladu sa odredbama ovog zakona“.

Članom 27. Zakona o stečaju F BiH propisan je nadzor nad radom stečajnog upravnika i to: „Upravljanje imovinom i vršenje službe stečajnog upravnika podliježe pravnom nadzoru stečajnog sudije. Stečajni sudija može zahtijevati od stečajnog upravnika informaciju o stvarnom stanju i poslovodstvu. Ukoliko stečajni upravnik ne ispunjava svoje obaveze, stečajni sudija može nakon prethodne opomene stečajnom upravniku odrediti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 KM do 1.700,00 KM. Ako postoji važan razlog stečajni sudija može stečajnog upravnika smijeniti i imenovati drugog stečajnog upravnika. Protiv odluke stečajnog sudije stečajni upravnik ima pravo žalbe. Žalba u ovom slučaju ne odlaže izvršenje rješenja.“

Protivno citiranimm članovima Zakona o stečaju F BiH, Hakija Zaimović kao postupajući stečajni sudija propustio je svjesno vršiti nadzor nad postupanjem Džihanić Enisa kao stečajnog upravnika, te je, umjesto da istog smijeni i imenuje drugog stečajnog upravnika, Džihanić Enisu, svjesno propuštajući vršiti svoje službene dužnosti, omogućio poduzimanje pravnih radnji na štetu privrednog društva ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, kako je to detaljno opisano u prijavi protiv Džihanić Enisa, kao i prethodno u ovoj dopuni prijave.

II Priznavanje potraživanja povjeriocima koji nisu ispunjavali uvjete za prijavu potraživanja

Prijavljeni Zaimović Hakija, postupajući kao stečajni sudija u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, priznao je na prvom ispitnom ročištu održanom dana 21.11.2018. godine potraživanja povjerilaca, koji protivno članu 13. Zakona o stečaju F BiH, kao i protivno Rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 St 396174 13 St od od 07.12.2016. godine, nisu uplatili sudsku taksu, zbog čega nisu niti mogli prijaviti potraživanje u stečajnom postupku.

Naime, naprijed navedenim Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu od 07.12.2016. godine stečajnim povjeriocima se nalaže da za prijavu potraživanja uplate sudsku taksu u iznosu od 1% vrijednosti potraživanja sa rokom do 07.01.2017. godine.

Ćesko Esad je kao stečajni povjerilac i umješač jedini, pored Vaksufske banke d.d. Sarajevo kao stečajnog povjerioca, izvršio potrebnu uplatu sudske takse u iznosu kako je to odredio sam stečajni sudija Hakija Zaimović, te je putem svojih punomoćnika u više navrata pismenim podnescima obavještavao Hakiju Zaimovića kao postupajućeg sudiju da povjerioci, koji su prijavili svoja potraživanja, protivno gore navedenom Rješenju suda od 07.12.2016. godne, nisu uplatili sudsku taksu, na koje podneske se Hakija Zaimović kao sečajni sudija oglušio, te je dana 21.11.2018. godine na prvom ispitnom ročištu u predmetnom stečajnom postupku donio Rješenje broj gornji od 21.11.2018. godine, kojim se priznaju potraživanja povjerilaca koji nisu izvršili uplatu sudske takse, pa shodno tome nisu niti mogli prijaviti svoja potraživanja prema stečajnom dužniku. Opisano postupanje Zaimović Hakije kao stečajnog sudije za direktnu posljedicu ima umanjenje imovine stečajnog dužnika, obzirom da je isti donošenjem navedenog rješenja priznao potraživanja pravnih i fizičkih osoba, koje nisu ispunile uvjet za prijavu i priznavanje njihovih potraživanja. Kao postupajući stečajni sudija, Zaimović Hakija je imao uvid u cjelokupan predmet ovog stečajnog postupka, te je isti, kako je to prethodno navedeno, više puta pismeno obavještavan o propustima povjerilaca da izvrše uplatu sudske takse, na koje podneske se isti oglušio, propustivši svjesno poduzeti potrebne pravne radnje i odbaciti prijave potraživanja povjerilaca koji u ostavljenom roku nisu izvršili uplatu sudske takse, iz čega nedvojbeno proizilazi direktan umišljaj prijavljenog kao bitan elemenat bića krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH.

Tom prilikom Zaimović Hakija kao postupajući stečajni sudija priznao je potraživanja povjerilaca, a za koja potraživanja se stečajni upravnik Džihanić Enis izjasnio da su ista osnovana, iako Džihanić Enis zbog nepravomoćnosti upisa zabilježbe o njegovom imenovanju  za stečajnog upravnika u registar poslovnih subjekata nije bio ovlašten poduzimati bilo kakve pravne radnje u svojstvu stečajnog upravnika u stečajnom postupku koji se provodi nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, a koje činjenice je bio svjestan i Zaimović Hakija kao stečajni sudija u predmetnom stečajnom postupku. Međutim, protivno navedenoj činjenici, Zaimović Hakija kao postupajući stečajni sudija je donio Rješenje od 21.11.2018. godine, kojim se priznaju navedena potraživanja, te se Ćesko Esad kao stečajni povjerilac i umješač na strani stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju upućuje na parnicu radi dokazivanja neosnovanosti osporenih potraživanja. Predmetna potraživanja Ćesko Esad osporio je iz razloga jer ista nisu imala potreban pravni osnov, odnosno bila su istaknuta u neosnovanom iznosu, a što je Ćesko Esad i dokazao u parničnim postupcima koje je pokrenuo u skladu sa nalogom Zaimović Hakije kao stečajnog sudije. Međutim, uprkos činjenici da je Ćesko Esad kao stečajni povjerilac i umješač na strani stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju o ishodima navedenih parničnih postupaka pismenim podnescima u više navrata obaviještavao kako stečajnog sudiju Zaimović Hakiju, tako i stečajnog upravnika Džihanić Enisa, dostavljajući u prilogu i pravomoćne sudske odluke, kojima se dokazuje neosnovanost potraživanja priznatih od strane stečajnog sudije Zaimović Hakije na prvom ispitnom ročištu od 21.11.2018. godine, stečajni upravnik Džihanić Enis i stečajni sudija Zaimović Hakija propustili su očitovati se o navedenim podnescima Ćesko Esada, propuštajući pri tome svjesno izvršiti ispravku tabele potraživanja, a u skladu sa članom 116. Zakona o stečaju F BiH. Postupajući na opisani način, prijavljeni stečajni sudija Zaimović Hakija postupio je i protivno članu 9., članu 22. i članu  27. istog Zakona.

Članom 9. Zakona o stečaju F BiH propisana su načela stečajnog postupka. U skladu sa stavom 1. ovog člana Zakona, stečajni postupak je hitan. Stavom 3. člana 9. Zakona propisane su obaveze stečajnog sudije i to na način: Stečajni sudija mora, po službenoj dužnosti, istražiti sve okolnosti koje su od značaja za stečajni postupak. On u tu svrhu naročito može saslušati stečajnog dužnika, njegove zakonske zastupnike, svjedoke i vještake.“

Nadalje, članom 116. stav 1. Zakona o stečaju F BiH propisano je: „Pravosnažna odluka kojom se utvrđuje potraživanje i njegov isplatni red ili kojom se neki prigovor proglašava osnovanim ima djelovanje prema stečajnom upravniku i svim stečajnim povjeriocima“. Stavom 2. citiranog člana Zakona stipulirano je: „Stranka koja je uspjela u sudskom sporu može tražiti od stečajnog upravnika da ispravi tabelu potraživanja.

Imajući u vidu naprijed navedeno, protivno članu 22. i članu 27. Zakona o stečaju F BiH, Zaimović Hakija kao postupajući stečajni sudija svjesno je propustio vršiti nadzor nad radom stečajnog upravnika i istom naložiti ispravku tabele potraživanja u skladu sa pravomoćnim sudskim odlukama, iako je o ovim činjenicama koje su značajne za stečajni postupak u smislu utvrđivanja potraživanja povjerilaca prema imovini stečajnog dužnika u više navrata bio pismenim podnescima obaviješten od strane stečajnog povjerioca i umješača Ćesko Esada. Oglušujući se na navedene podneske, te zanemarujući pravomoćne sudske odluke, prijavljeni Zaimović Hakija kao stečajni sudija svjesno je propustio stečajnom upravniku naložiti ispravku tabele potraživanja, a što za neposrednu posljedicu ima nanošenje štete stečajnom dužniku ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju u smislu umanjenja imovine stečajnog dužnika.

III Odbijanje vršenja prijeboja potraživanja u stečajnom postupku

U stečajnom postupku broj: 65 0 St 396174 13 St nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju, koji je i pokrenut po prijedlogu privrednog društva ŠIPAD EXPORT-IMPORT doo u stečaju, privredno društvo ŠIPAD EXPORT IMPORT doo u stečaju na prvom ispitnom ročištu održanom dana 21.11.2018. godine istaklo je potraživanje prema stečajnom dužniku u iznosu od 281.328,59 KM. Podnositelj prijave Ćesko Esad kao stečajni povjerilac i umješač predložio je da se u odnosu na ovo potraživanje izvrši prijeboj u skladu sa članom 78. Zakona o stečaju F BiH, obzirom da stečajni dužnik ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju također ima potraživanje prema privrednom društvu ŠIPAD EXPORT IMPORT doo u stečaju i to u iznosu do 290.712,05 KM. Ovo potraživanje privredno društvo ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju prijavilo je u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom privrednog društva ŠIPAD EXPORT-IMPORT doo Sarajevo u stečaju u Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem: 65 0 St 565519 16 St, te je kao povjerilac u skladu sa Rješenjem Suda broj gornji od 14.09.2017. godine upućen da može pokrenuti parnični postupak radi utvrđivanja osporenog potraživanja. Shodno tome, privredno društvo ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju dana 16.10.2017. godine pokrenulo je parnični postupak protiv privrednog društva ŠIPAD EXPORT-IMPORT doo Sarajevo u stečaju kao tuženog. Dana 16.11.2018. godine pred Općinskim sudom u Sarajevu održano je pripremno ročište u ovom parničnom postupku, na koje uredno obaviješten stečajni upravnik Džihanić Enis kao zakonski zastupnik privrednog društva ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju nije pristupio niti je svoj izostanak opravdao, a što je protivno osnovnoj obavezi stečajnog upravnika da se stara o imovini stečajnog dužnika. Shodno tome, Općinski sud u Sarajevu je dana 16.11.2018. godine donio Rješenje kojim se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom. U vezi sa propuštanjem stečajnog upravnika da pristupi navedenom pripremnom ročištu, Ćesko Esad kao umješač u predmetnom parničnom postupku na pripremnom ročištu istaknuo je da Džihanić Enis kao stečajni upravnik postupa protivno interesima privrednog društva ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju, o čijoj imovini je u skladu sa članom 25. Zakona  o stečaju u F BiH kao stečajni upravnik dužan da se stara, nanoseći na ovaj način štetu pomenutom privrednom društvu, te onemogućavajući istovremeno ovo privredno društvo da ostvari svoja potraživanja prema privrednom društvu ŠIPAD EXPORT-IMPORT doo Sarajevo u stečaju i to u iznosu od 290.712,05 KM. Imajući u vidu navedeno, Ćesko Esad kao stečajni povjerilac prema stečajnom dužniku ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju je dana 02.12.2019. godine uputio Općinskom sudu u Sarajevu, odnosno postupajućem sudiji Zaimović Hakiji zahtjev da se izvrši prijeboj potraživanja između naprijed navedenih privrednih društava, a u skladu sa članom 78. Zakona o stečaju F BiH. Međutim, postupajući stečajni sudija Zaimović Hakija do danas nije donio odluku povodom navedenog zahtjeva za prijeboj, na koji način se nanosi šteta privrednom društvu ŠIPAD DD Sarajevo u stečaju kao stečajnom dužniku, imajući u vidu činjenicu da opisano posutpanje za posljedicu ima umanjenje imovine stečajnog dužnika.

Članom 78. stav 1. Zakona o stečaju F BiH propisana je dopuštenost prebijanja: „Ako je stečajni povjerilac u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imao na osnovu zakona ili ugovora pravo na prebijanje, otvaranje stečajnog postupka nema uticaja na to njegovo pravo“.

Iako je Ćesko Esad kao stečajni povjerilac i umješač u predmetnom stečajnom postupku dana 02.12.2019. godine putem svog punomoćnika pismeno obavijestio Zaimović Hakiju kao postupajućeg stečajnog sudiju da je Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 St 565519 16 St od 14.09.2017. godine, donesenim u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo u stečaju, pod rednim brojem 1. ŠIPAD D.D. SARAJEVO, prijava broj 41, prijavljeno potraživanje ovog privrednog društva prema stečajnom dužniku ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo, i to u iznosu od 290.712,05 KM, zahtijevajući da stečajni sudija i stečajni upravnik izvrše prijeboj potraživanja jer su ista podobna za prijeboj u smislu člana 78. Zakona o stečaju F BiH,  naročito iz razloga jer je navedena pravna radnja nužna u smislu zaštite prava stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, ali i radi utvrđivanja osnovanosti otvaranja i vođenja stečajnog postupka, Zaimović Hakija se na navedeni podnesak oglušio, propuštajući tom prilikom svjesno da izvrši prijeboj potraživanja između navedenih privrednih društva, a što za posljedicu ima nanošenje štete stečajnom dužniku ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju.  Tom prilikom, punomoćnik stečajnog povjerioca Ćesko Esada Hakiji Zaimoviću kao postupajućem stečajnom sudiji dostavio je pravomoćne sudske odluke, iz kojih je vidljivo da je prijeboj moguće izvršiti u smislu naprijed navedenog člana Zakona o stečaju F BiH, kao i dokaz o tome da je stečajni upravnik Džihanić Enis, iako je bio upoznat sa relevantnim sudskim postupcima koji su se vodili povodom predmetnog potraživanja, svjesno propustio izvršiti prijeboj iako je bio upoznat sa svim relevantnim činjenicama koje proizilaze iz dokumentacije stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, koja je istom kao stečajnom upravniku bila na raspolaganju, nanoseći na taj način štetu stečajnom dužniku ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, te onemogućavajući isto u ostvarenju svojih prava propisanih članom 78. Zakona o stečaju F BiH, a što za direktnu posljedicu ima umanjenje imovine stečajnog dužnika.

IV Isključenje Zaimović Hakije kao stečajnog sudije u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju

U predmetnom stečajnom postupku Zaimović Hakija je određen za postupajućeg stečajnog sudiju, te je isti Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 St 396174 13 St od 10.07.2015. godine za privremenog stečajnog upravnika imenovao Džihanić Enis iz Sarajeva.  Dana 07.12.2016. godine Zaimović Hakija je kao postupajući sudija u gore navedenom stečajnom postupku donio Rješenje broj gornji od 07.12.2016. godine, kojim se otvara stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju i za stečajnog upravnika imenuje Džihanić Enis iz Sarajeva. Nadalje, dana 21.11.2018. godine u navedenom stečajnom postupku održano je prvo ispitno ročište, na kojem je Zaimović Hakija kao postupajući stečajni sudija donio rješenje kojim se priznaju prijavljena potraživanja, iako za prijavu istih protivno Rješenju Suda od 07.12.2016. godine nije bila uplaćena sudska taksa, zbog čega je Sud prijavu navedenih potraživanja trebao odbaciti. Pri tome, donošenjem Rješenja od 21.11.2018. godine priznata su potraživanja bez potrebnog pravnog osnova, odnosno u neutemeljenom iznosu, zbog čega je Ćesko Esad kao stečajni povjerilac i umješač pokrenuo odgovarajuće parnične postupke, te ishodovao pravomoćne sudske odluke, kojima se dokazuje neosnovanost priznatih potraživanja. Suprotno ovoj činjenici, iako je višekratno obavještavan pismenim podnescima navedenog stečajnog povjerioca, koji je Zaimović Hakiji kao postupajućem stečajnom sudiji bez odlaganja uredno dostavljao pravomoćne sudske odluke, zahtijevajući ispravku tabele potraživanja sukladno članu 116. Zakona o stečaju F BiH, Zaimović Hakija je svjesno propustio stečajnom upravniku naložiti ispravku tabele potraživanja, doprinoseći na taj način umanjenju imovine stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO.

Postupajući po podnesku Ćesko Esada od 20.12.2018. godine, kojim se zahtijeva isključenje stečajnog sudije Zaimović Hakije od daljeg suđenja u predmetnom stečajnom postupku, Općinski sud u Sarajevu po Predsjednici Suda Janji Jovanović donio je dana 14.01.2019. godine Rješenje broj: 065-0-Su-19-000067 od 14.01.2019. godine, kojim se usvaja zahtjev Ćesko Esada od 20.12.2018. godine, te se sudija Hakija Zaimović isključuje od daljeg suđenja u predmetu ovog suda broj: 65 0 St 396174 13 St. U obrazloženju ovog Rješenja navodi se da je zahtjev za isključenje osnovan iz razloga jer je podnosilac zahtjeva Ćesko Esad podnio tužbu protiv sudije u predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 742861 18 P, zbog čega postupajući sudija ne može vršiti sudijsku dužnost u navedenom stečajnom postupku, a u smislu odredbi člana 357. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH. U pravnoj pouci navedenog rješenja istaknuto je da posebna žalba nije dozvoljena u smislu člana 359. stav 2. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Slijedom navedenog, za postupajućeg sudiju u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju određen je sudija Joksimović Nebojša.

Članom 360. stav 1. Zakona o parničnom postupku propisano je: „Ako zahtjev za isključenje bude usvojen, sud će ukinuti sve radnje koje je poduzeo isključeni sudija“.

Suprotno citiranoj zakonskoj odrebi, umjesto da ukine sve radnje koje je kao stečajni sudija u navedenom stečajnom postupku poduzeo isključeni sudija Zaimović Hakija, novoodređeni stečajni sudija Nebojša Joksimović isto, protivno članu 360. stav 1. Zakona o parničnom postupku nije učinio, već se dana 07.02.2019. godine obratio Predsjednici Općinskog suda u Sarajevu, Janji Jovanović, sa zahtjevom za preispitivanje odluke o isključenju sudije Zaimović Hakije. S tim u vezi, Predsjednica Suda Janja Jovanović aktom broj: 065-0Su-19-000067 od 07.02.2019. godine obavijestila je Joksimović Nebojšu kao postupajućeg stečajnog sudiju da je ista nakon razmatranja njegovog zahtjeva i drugih relevantnih činjenica, kako su iste navedene u predmetnom aktu, ustanovila da nema osnova za stavljanje rješenja od 14.01.2019. godine van snage, te je ista Joksimović Nebojši kao postupajućem stečajnom sudiji vratila radi daljeg postupanje predmet broj: 065 0 St 396174 13 St. Međutim, umjesto da kao postupajući stečajni sudija u skladu sa članom 360. stav 1. Zakona o parničnom postupku ukine sve radnje koje je prethodno kao postupajući stečajni sudija poduzeo Zaimović Hakija, isti se dana 08.02.2019. godine obratio Vrhovnom sudu F BiH sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 65 0 St 396174 13 St od 08.02.2019. godine, a vezano za isključenje sudije Zaimović Hakije od daljeg postupanja u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju. S tim u vezi, Vrhovni sud F BiH donio je dana 22.03.2019. godine Odluku broj: 65 0 St 396174 19 SPP od 22.03.2019. godine, kojom se odbacuje zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornih pravnih pitanja broj: 65 0 St 396174 13 St od 08.02.2019. godine. U obrazloženju svoje Odluke od 22.03.2019. godine, Vrhovni sud F BiH je istaknuo da se postavljenim spornim pitanjem traži tumačenje pravnog osnova za postupak isključenja postupajućeg sudije u predmetu, o kojem je već predsjednik suda odlučio o isključenju ranije postupajućeg sudije, zbog čega postavljeno sporno pitanje nije od značaja za odlučivanje u konkretnom predmetu. Također, u obrazloženju svoje odluke Vrhovni sud F BiH dalje je naglasio u pogledu pitanja koje se odnosi na primjenu člana 360a stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH (ukidanje radnji isključenog sudije) da je navedena zakonska odredba jasna niti je ukazano na njenu različitu primjenu u praksi, zbog čega nema potrebe za njenim tumačenjem i zauzimanjem pravnog stav po ovom pitanju.

Međutim, iako je Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, sudija Janja Jovanović, aktom od 07.02.2019. godine stečajni predmet vratila radi daljeg postupanja stečajnom sudiji Nebojši Joksimoviću, uz isticanje da nakon ponovnog razmatranja stanja u spisu nema osnova za stavljanje Rješenja o isključenju sudije Zaimović Hakije od 14.01.2019. godine, te uprkos činjenici da je i Vrhovni sud F BiH na zahtjev stečajnog sudije Joksimović Nebojše donio nedvosmislenu odluku, iz koje jasno proizilazi da se u skladu sa članom 360a stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH imaju ukinutu sve pravne radnje koje je poduzeo isključeni sudija, uz napomenu da u praksi ne postoje razlike u primjeni navedenog člana Zakona, stečajni sudija Nebojša Joksimović svjesno je propustio donijeti rješenje kojim se ukidaju sve pravne radnje koje je u predmetnom stečajnom postupku poduzeo isključeni stečajni sudija Zaimović Hakija. Suprotno tome, a kako je to vidljivo uvidom u predmet Općinskog suda u Sarajevu broj: 065 0 St 396174 13 St, pravne radnje koje je poduzeo isključeni stečajni sudija Hakija Zaimović nisu ukinute od strane novozaduženog stečajnog sudije Joksimović Nebojše, a što je protivno članu 360a stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH, već je isključeni stečajni sudija Zaimović Hakija u navedenom stečajnom postupku nastavio poduzimati pravne radnje, a na što nije bio ovlašten jer je pravomoćnim Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu od 14.01.2019. godine isključen od daljeg postupanja u navedenom stečajnom postupku.

Iako je Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Su-19-000067 od 14.01.2019. godine, kojim je od daljeg postupanja u predmetnom stečajnom postupku isključen stečajni sudija Zaimović Hakija, postalo pravomoćno danom donošenja, tj. dana 14.01.2019. godine, a koje Rješenje u svojoj Odluci od 22.03.2019. godine nije doveo u pitanje niti Vrhovni sud F BiH, Općinski sud u Sarajevu, po Predsjednici suda, sudiji Janji Jovanović, donio je dana 14.06.2019. godine Rješenje broj: 065-0-Su-19-001277 od 14.06.2019. godine, kojim se odbacuje zahtjev Ćesko Esada od 24.05.2019. godine, kojim se traži isključenje sudije Nebojše Joksimovića od daljeg suđenja u predmetu broj: 65 0 St 396174 13 St i van snage stavlja  rješenje istog suda broj: 065-0-Su-19-000067 od 14.01.2019. godine. U obrazloženju Rješenja od 14.06.2019. godine navodi se da je podneskom od 24.05.2019. godine Ćesko Esad podnio zahtjev za isključenje postupajućeg sudije Nebojše Joksimovića od daljeg postupanja u naprijed navedenom stečajnom postupku iz razloga jer je Ćesko Esad kao vlasnik kapitala, povjerilac i umješač na strani stečajnog dužnika podnio tužbu protiv sudije Joksimović Nebojše, koja tužba je zavedena pod brojem 65 0 P 766618 P. S tim u vezi, Predsjednica Općinskog suda u Sarajevudalje navodi da zahtjev za isključenje, u skladu sa odredbom člana 358. stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH, podnosi stranka, dok je uvidom u spis utvrđeno da Ćesko Esad kao podnosilac zahtjeva nije stranka u postupku, odnosno nije predlagač u smislu člana 4. Zakona o stečaju F BiH niti dužnik u smislu člana 5. istog Zakona. Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu u nastavku obrazloženja navodi da je, rješavajući po zahtjevu za isključenje sudije Joksimovića, sud utvrdo da je podneskom od 20.12.2018. godine isti umješač po istom pravnom osnovu podnio zahtjev za isključenje sudije Hakije Zaimovića od daljeg rada u navedenom predmetu, zbog čega se Rješenje Općinskog suda u Sarajevu od 14.01.2019. godine stavlja van snage, obzirom da prilikom donošenja predmetnog rješenja nije utvrđeno da se radi o zahtjevu za isključenje podnesenim od strane umješača.

U vezi sa postupanjem Općinskog suda u Sarajevu, a kada je riječ o isključenju sudije Hakije Zaimovića od daljeg postupanja, podnosilac prijave ističe sljedeće činjenice:

Prije svega, članom 358. stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH propisano je da zahtjev za isključenje podnosi stranka.

Članom 371. stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH određeno je da osoba koja u postupku ima svojstvo umješača u daljem toku postupka jeste ovlaštena stavljati prijedloge i poduzimati sve ostale parnične radnje u rokovima u kojima bi te radnje mogla poduzimati stranka kojoj se pridružio.

Svojstvo umješača u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju Ćesku Esadu priznaje i sam Općinski sud u Sarajevu, a što je vidljivo i iz Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj gornji od 14.06.2019. godine, kao i iz Odluke Vrhovnog suda broj gornji od 22.03.2019. godine. Također, podnosilac prijave Ćesko Esad u predmetnom stečajnom postupku ima i svojstvo povjerioca stečajnog dužnika, te je istom u navedenom postupku data aktivna legitimacija prilikom osporavanja potraživanja prijavljenih od strane 14 povjerioca stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju kada je Ćesko Esad od strane stečajnog sudije Zaimović Hakije Rješnjem donesenim na prvom ispitnom ročištu od 21.11.2018. godine upućen da pokrene parnične postupke, što je isti i učinio te ishodovao odgovarajuće pravomoćne sudske odluke kojima se dokazuje neosnovanost potraživanja priznatih od strane stečajnog sudije Hakije Zaimovića.

Pored navedenog, podnosilac prijave ističe da je Rješenje Općinskog suda u Sarajevu od 14.01.2019. godine, kojim se od daljeg postupanja u predmetnom stečajnom postupku isključuje sudija Hakija Zaimović, postalo pravomoćno danom njegovog donošenja, te da je isto danom nastupanja pravomoćnosti trebalo proizvoditi  pravne posljedice, koje se prije svega ogledaju u ukidanju pravnih radnji poduzetih od strane isključenog sudije Zaimović Hakije, a u skladu sa članom 360a stav 1. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Kada je riječ o pravomoćnosti Rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 14.01.2019. godine, kojim se od daljeg postupanja u predmetnom stečajnom postupku isključuje sudija Zaimović Hakija, podnosilac prijave skreće Tužilaštvu pažnju na činjenicu da je Vrhovni sud F BiH u Odluci broj gornji od 22.03.2019. godine zaključio da je naprijed navedeno rješenje od 14.01.2019. godine steklo pravomoćnost, te da kao takvo ne podliježe preispitivanju.

U tom kontekstu, podnositelj prijave ističe da je Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu bez ičijeg zahtjeva stavila van snage rješenje od 14.01.2019. godine, a što je protivno citiranim odredbama Zakona o parničnom postpku F BiH. U konkretnom slučaju Predsjednica suda je na vlastitu inicijativu stavila sopstveno pravomoćno rješenje van snage, a za što ne postoji nikakav pravni osnov. U obrazloženju Rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 14.06.2019. godine, Predsjednica suda navodi da je sud naknadno utvrdio da Ćesko Esad nema svojstvo stranke, zbog čega nije bio niti ovlašten podnijeti zahtjev za isključenje sudije Hakije Zaimovića, te se slijedom navedenom Rješenje od 14.01.2019. godine, kojim se usvaja zahtjev za isključenje sudije Hakije Zaimovića stavlja van snage.

Pored činjenice da je opisano postupanje Predsjednice Općinskog suda u Sarajevu u pogledu stavljanja van snage rješenja kojim se isključuje sudija Hakija Zaimović protivno odredbi člana 358. ZPP F BiH, jasno je da je u konkretnom slučaju Predsjednica suda, donošenjem Rješenja od 14.06.2019. godine, kojim, bez ičijeg zahtjeva, stavlja van snage vlastito pravomoćno Rješenje od 14.01.2019. godine, prekoračila granice svojih ovlaštenja jer je ista u konkretnom slučaju u svojstvu Predsjednice Općinskog suda u Sarajevu poduzela pravne radnje, za koje ne postoji zakonsko utemeljenje. Tvrdnju Predsjednice suda, iznesenu u Rješenju od 14.06.2019. godine, kojim se van snage stavlja Rješenje o isključenju sudije Hakije Zaimovića od 14.01.2019. godine, a koja se odnosi na navod da je sud, razmatrajući zahtjev za isključenje sudije Nebojše Joksimovića, ustanovio da Ćesko Esad nema svojstvo stranke, pa shodno tome nije mogao podnijeti zahtjev za isključenje, potrebno je dovesti u vezu sa činjenicom da je Predsjednica suda prilikom donošenja Rješenja od 14.01.2019. godine na uvid imala cjelokupni spis, kao i sve relevantne činjenice koje se odnose na svojstvo Ćesko Esada u predmetnom stečajnom postupku. Pored navedenog, Predsjednica suda je prilikom odlučivanja po zahtjevu sudije Joksimović Nebojše od 07.02.2019. godine, u svom aktu broj: 065-0-Su-109-000 067 od 07.02.2019. godine istakla da je navedeni zahtjev ponovno razmotrila, te da shodno tome nema osnova za stavljanje rješenja od 14.01.2019. godine van snage, a što upućuje na činjenicu da je Predsjednica suda do donošenja Rješenja od 14.06.2019. godine u više navrata razmatrala osnovanost zahtjeva Ćesko Esada za isključenje sudije Hakije Zaimovića od daljeg postupanja u navedenom stečajnom postupku.

Dana 05.11.2020. godine Ćesko Esad obratio se putem punomoćnika Murise Makarević, advokata iz Sarajeva, pismenim podneskom Predsjednici Općinskog suda u Sarajevu, kojim je urgirao postupanje, ističući ponovno da za donošenje Rješenja od 14.06.2019. godine, kojim se samoincijativno van snage stavlja vlastito pravomoćno Rješenje Predsjednice suda od 14.01.2019. godine, nije postojao nikakav pravni osnov, imajući u vidu hitnost stečajnog postuka, a na koji podnesak se Predsjednica suda paušalno očitovala, ističući da navodi iz podneska ne odgovaraju stanju u spisu, bez izjašnjenja o konkretnim navodima istaknutim u podnesku od 05.11.2020. godine.

Stavljanjem van snage Rješenja o isključenju sudije Hakije Zaimovića, Predsjednica suda ponovno je u postupak uvela sudiju kojeg je prethodno temeljem vlastite pravomoćne odluke isključila, pri čemu je isti sudija prije njegovog isključenja svjesno poduzimao pravne radnje protivno relevantnim odredbama Zakona o stečaju F BiH na način kako je to prethodno opisano, usljed čega je privrednom društvu ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju nanio imovinsku štetu u za sada neutvrđenom novčanom iznosu.

Kada je riječ o postupanju Zaimović Hakije kao stečajnog sudije u predmetnom stečajnom postupku, podnosilac prijave ukazuje na ovom mjestu na dalje činjenice  koje mogu biti relevantne u pogledu zakonitosti postupanja prijavljenog:

U stečajnom postupku, koji se vodi nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo u stečaju, dana 09.06.2019. godine na prvom ročištu postavljen je Odbor povjerilaca, te je za predsjednika Odbora povjerilaca imenovan Enver Baždar, advokat iz Sarajeva i to iz reda bivših zaposlenika i kao povjerilac sa malim potraživanjima. Obzirom da je Ćesko Esad protiv Zaimović Hakije kao fizičke osobe podnio tužbu radi klevete, koji parnični postupak se vodi u Općinskom sudu u Visokom, iz stanja navedenog spisa vidljivo je da je Zaimović Hakija kao tuženi opunomoćio advokata Baždar Envera radi zastupanja u ovom parničnom postupku.

Članom 360. stav 1. Zakona o parničnom postupku propisano je: „Čim sazna da postoji neki od razloga za isključenje, sudija je dužan prekinuti svaki rad na tom predmetu i o razlozima za isključenje odmah obavijestiti stranke i predsjednika suda.“

U konkretnom slučaju Zaimović Hakija postupa kao stečajni sudija u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju, a koji postupak je pokrenut po prijedlogu društva ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo u stečaju i koje društvo je u stečajnom postupku nad društvom ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju prijavilo potraživanje u iznosu od 290.712,05 KM. Pri tome, predsjednik Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo, koje je kao stečajni povjerilac prema društvu ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju zainteresirano za ishod stečajnog postupka kojeg vodi stečajni sudija Zaimović Hakija nad imovinom stečajnog dužnika je advokat Enver Baždar, koji je istovremeno opunomoćnik Hakije Zaimovića u gore spomenutom parničnom postupku po tužbi Ćesko Esada protiv Hakije Zaimovića kao tuženog, a radi klevete. Slijedom navedenog, nedvojbeno je da u konkretnom slučaju postoji sukob interesa, zbog čega je sudija Hakija Zaimović u stečajnom postupku nad društvom ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju trebao podnijeti zahtjev za isključenje, što isti, međutim, nije učinio.Pri tome, Zaimović Hakija kao stečajni sudija u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom stečajnog dužnika ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju odbio je izvršiti prijeboj potraživanja koje privredno društvo ŠIPAD D.D. SARAJEVO u stečaju ima prema privrednom društvu ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d Sarajevo u stečaju i to u iznosu od 290.712,05 KM, dok prijavljeno potraživanje ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo u stečaju prema stečajnom dužniku ŠIPAD D.D. SARAJEVO iznosi 281.328,59 KM.

Imajući u vidu naprijed navedeno, podnositelj prijave smatra da su se u radnjama stečajnog sudijeZaimović Hakije ostvarila obilježja bića krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH, te s toga moli Tužilaštvo da hitno preduzme potrebne radnje radi provjere navoda iz ove Prijave i utvrđivanja relevantnih činjenica u pogledu postojanja naprijed navedenog krivičnog djela, a kako bi se spriječilo umanjenje imovine stečajnog dužnika ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju.

 S tim u vezi, podnositelj prijave predlaže da Tužilaštvo preduzme sljedeće istražne radnje:

 1. Ispitivanje prijavljenog Hakije Zaimovića u svojstvu osumnjičenog, a na okolnosti navoda iz Prijave
 2. Saslušanje svjedoka:

– Ćesko Esad, ul. Branisalava Nušića 166, Sarajevo

       3. Uvid u predmet Općinskog suda u Sarajevu broj: 065 0 St 396174 13 St

 • Vještačenje po vještaku ekonomske struke na okolnosti visine štete nanesene privrednom društvu ŠIPAD DD SARAJEVO u stečaju usljed postupanja stečajnog sudije Zaimović Hakije
 • Preduzme druge potrebne istražne radnje.

S poštovanjem,                                                                                                     Podnositelj prijave Ćesko Esad

putem punomoćnika

Prilozi:

 1. Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Su-19-000067 od 14.01.2019. godine
 2. Akt Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Su-19-000067 od 07.02.2019. godine
 3. Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, Općinski sud u Sarajevu broj: 65 0 St 396174 13 St od 08.02.2019. godine
 4. Odluka Vrhovnog suda F BiH brj: 65 0 St 396174 19 SPP od 22.03.2019. godine
 5. Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Su-19-001277 od 14.06.2019. godine
 6. Žalba protiv Rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 14.06.2019. godine, podnesena dana 25.06.2019. godine Kantonalnom sudu u Sarajevu
 7. Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 009-0-Su-19-0000669 od 15.08.2019. godine
 8. Podnesak punomoćnika Ćesko Esada od 05.11.2019. godine, upućen Predsjednici Općinskog suda u Sarajevu
 9. Podnesak Ćesko Esada kao umješača-povjerioca od 21.06.2019. godine, upućen Općinskom sudu u Sarajevu, n/r sudije Nebojše Joksimovića
 10. Izjašnjenje sudije Nebojše Joksimovića broj: 65 0 St 0 396174 13 St od 15.02.2019. godine
 11. Akt Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Su-20-00 2281 od 12.11.2020. godine
 12. Podnesak povjerioca Ćesko Esada od 25.04.2019. godine, dostavljen Općinskom sudu u Sarajevu

Federalna uprava policije je zatražila od Kantonalnog suda Sarajevu svu dokumentaciju vezan za ovaj slučaj što također objavljujemo.

Reklama