OBJAVLJENI DOKUMENTI: Evo kako bi trebao teći proces povlačenja iz institucija BiH

Narodna skupština RS-a objavila je na zvaničnoj stranici dokumente koji se tiču plana za prijenos nadležnosti s nivoa BiH na nivo entiteta, čime bi se stvorili preduslovi za stvaranje paralelnih institucija unutar BiH.

0

Donosimo pregled dokumenta koji su produkt restrogradne politike iz Banje Luke.

Između ostalog, materijali koji bi se trebali naći pred zastupnicima, ukoliko sjednica u decembru uopće bude i zakazana, jasno pokazuju planove o prijenosu nadležnosti s nivoa BiH na nivo entiteta RS i to u pogledu nadležnosti iz oblasti odbrane, pravosudnih institucija kao i oblasti indirektnog oporezivanja i brojnih drugih oblasti.

Oružane snage BiH

Kada je riječ o prijenosu nadležnosti u pogledu odbrane i Oružanih snaga BiH, zaključci obuhvataju pet tačaka koje navode da NSRS zadužuje Vladu RS-a da povuče saglasnost na Sporazm o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan s Vladom FBiH.

“Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost na Odluku, broj 01-511/05 od 30. avgusta 2005. godine (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 82/05) i Odluku o davanju ovlašćenja Vladi Republike Srpske da potpiše Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH sa Vladom Federacije BiH, broj 01-824/05 od 28.12.2005. godine (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 117/05).

Ističe se kako se Zakon o odbrani BiH, Zakon o Oružanim snagama BiH, Zakon o sigurnosnoj agenciji BiH od dana stupanja na snagu entitetskih zakona prestaju važiti na teritoriji RS-a.

“Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Zakon o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine i Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti”, navodi se.

Također, u Zaključcima se ističe da NSRS zadužuje VLadu da u roku od šest mjeseci u NSRS uputi zakone iz oblasti odbrane i sigurnosti RS-a.

Pravosudne institucije

Kada je riječ o pravosudnim institucijama na nivou BiH, NSRS ističe kako Visoko sudsko i tužilačko vijeće ima oko 30 ovlaštenja i ogromne nadležnosti. Također, navedeno je kako institucija nema nikakvu odgovornost.

“Zbog brojnih problema i nekih afera, predstavnici međunarodne zajednice smatraju da je VSTV dio problema i tačka od koje treba krenuti u reformi pravosuđa u BiH. Članovi VSTV su, pored sudija i tužilaca, i advokati koji učestvuju u imenovanju sudija. Budući da su advokati, zajedno sa tužiocima, stranke u postupku, ovaka pristup imenovanju sudija ja neprihvatljiv. Ovakvi principi reformisanja VSTV potvrđeni su u Protokolu koji su 10.09.2015. godine u Briselu, pod pokroviteljstvom Johanesa Hana, potpisali ministar pravde BiH, ministar pravde RS, ministar pravde RS i predsjednik Pravosudne komisije BD. Izvještaji o radu VSTV nisu uvijek usvajani od strane parlamenata entiteta, odnosno BiH (što je postalo gotovo redovna pojava)”, navodi se.

S tim u vezi, zaključci Narodne skupštine RS-a koji se tiču pravosudnih instuticija navode sljedeće:

“Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, broj 01-165/04, od 25. februara 2004. godine (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 24/04), dala Vladi Republike Srpske za potpisivanje Sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koji su dana 11. marta 2004. godine potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. godine ministar pravde BiH”, ističe se u zaključcima NSRS-a.

Ukoliko se zaključci usvoje na još uvijek nezakazanoj sjednici, to će značiti da se Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine neće više primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

Oblast indirektnog oporezivanja

Slični koraci u prijenosu nadležnosti odnose se i na oblast indirektnog oporezivanja.

U ovom dokumentu se navodi da Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, broj 01-1005/03, od 30. oktobra 2003. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 95/03), dala da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike (član 68. stav 3. tačka 7. Ustava Republike Srpske) prenese na Parlamentarnu skupštinu BiH, kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

Također, navodi se kako NSRS povlači i druge saglasnosti na sporazume o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja.

“Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, broj 01-1005/03, od 30. oktobra 2003. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 95/03), dala Vladi Republike Srpske da može zaključiti Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koji su dana 5. decembra 2003. godine, u prisustvu Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potpisali premijeri entitetskih Vlada”, ističe se u zaključcima.

Kao i na prethodnim dokumentima koji se tiču prijenosa nadležnosti, NSRS je zadužila Vladu RS-a da u roko do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS Zakon o porezu na dodatu vrijednost u RS-u kao i Zakon o akcizama RS-a.

“Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Zakon o akcizama u BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakona o akcizama Republike Srpske”, zaključuje se u dokumentu.

Reklama