Stečajni sudija i advokat u predmetu “Šipad” d.d. u sukobu interesa

Stečajni postupak firme Šipad d.d. traje već osam godina i njegov kraj se još ne nazire.

0

Vlasnik ovog preduzeća Ćesko Esad pojašnjava da je na opstrukciju rada direktno uticala sprega predsjednika odbora povjerilaca Šipad Export-importa, advokata Envera Baždara i sudije za stečajni postupak Hakije Zajmovića koji su se kasnije našli u sukobu interesa.

“Pred Općinskim sudom u Sarajevu u decembru 2016. otvoren je stečajni postupak po prijedlogu stečajnog povjerioca Šipad Eksport-import d.d. u stečaju, protiv Šipad d.d. Sarajevo, stečajnog dužnika” kaže Ćesko i dodaje da je on većinski vlasnik firme Šipad d.d. i povjerilac u tom predmetu koji  se vodio u Općinskom sudu Sarajevo kod sudije Hakije Zajmovića (šefa Stečajnog suda u Sarajevu i predsjednik Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH).

“Kod stečajnog povjerioca Šipad Eksport-import na prvom ročištu 9. juna 2019. postavljen je odbor povjerilaca, gdje je za predsjednika imenovan advokat Enver Baždar iz reda bivših zaposlenika i povjerioc je s malim potraživanjem. On kao predsjednik Odbora povjerilaca je zainteresovan da Sud ne poduzme  ni jednu pravnu radnju u korist firme Šipad d.d.

Potom sam 20. decembra 2018. podnio tužbu za klevetu protiv Hakije Zajmovića ali kao običnog građanina, a ne kao sudije Općinskog suda. Razlog podnošenja je bio taj što je on na ispitnom ročištu oklevetao firmu Šipad d.d. te rekao da je Esad Ćesko, odnosno ja, prema njegovom mišljenju, počinio krivično djelo. Jer sam na tom ročištu pobijao stečajnog upravnika Enisa Džihanića i stečajnog sudiju da potraživanja koja su potvrdili nisu osnovana.

Uredno sam prijavio potraživanja “ŠIPAD” d.d. Sarajevo, kao povjerilac, na prvoj ispitnoj skupštini gdje potražujemo 290.712,05 KM na osnovu pravomoćne i izvršne sudske isprave prema stečajnom dužniku Šipad Export-import d.d. u stečaju, a koji potražuje po nalogu sudskog vještaka 154.480,99 KM od ŠIPAD d.d. Sarajevo. Predložio sam na istom ročištu da sud izvrši prijeboj potraživanja i obaveza, te donese rješenje za umanjenje obaveza stečajnog dužnika. Sudija Hakija Zajmović i stečajni upravnik Enis Džihanić do danas nisu izvršili prijeboj niti umanjili tabelu potraživanja, odnosno obaveza u stečajnom postupku iako sudija zna da su to HITNI postupci.

U decembru 2018. Sud u Visokom je zaprimio odgovor na tužbu protiv Hakije Zajmovića, gdje se vidi da je Zajmović kao opunomoćenika imenovao sarajevskog advokata Envera Baždara, inače predsjednika Stečajnog odbora povjerilaca u firmi Šipad Eksport-import”, kaže Ćesko dodavši:

– Iz tog dokumenta se vidi da je 25. marta 2019. Hakija Zajmović dao punomoć Enveru Baždaru da ga zastupa, iako su obojica znali da će biti u sukobu interesa. Pitanje za organe gonjenja da li je ovo sprega pojedinih moćnika i osnov za organizovani kriminal, s obzirom da su jedan advokat, a drugi stečajni sudija. Povezanost predsjednika odbora povjerilaca, advokata Baždara i Zajmovića direktno je uticala na ishod predmeta, tako da se čitav stečajni postupak Šipad d.d. opstruirao i nije vodio po Zakonu o stečaju. Time sam se ja kao povjerilac i vlasnik Šipad d.d. doveo u nezavidan položaj. Pitam se da li su i drugi sudije i advokati ovako uvezani i rade protiv pravnih i fizičkih lica, a na štetu povjerilaca i vlasnika –  rekao je Ćesko.

Upravo zbog toga što je protiv njega pokrenut sudski proces, početkom januara 2019. sudija Hakija Zajmović je Rješenjem, predsjednice prvostepenog suda Janje Jovanović, br. 065-0-Su-190000067 od 14.01.2019. isključen iz postupka u predmetu 65 0 St 396174 13 St odnosno iz vođenja stečajnog postupka firme Šipad d.d. Međutim, Ćesko tvrdi da se radi o formalnom isključenju sudije Zajmovića, koji je i pored toga nastavio da vodi stečajni postupak…

Potom je Općinski sud tražio mišljenje Vrhovnog suda oko isključenja stečajnog sudije, te je taj sud donio odluku da se odbacuje zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornih pravnih pitanja od 08.02.2019.koja glase:


1. Da li podnošenje tužbe od strane stranke u postupku protiv postupajućeg sudije u predmetu, radi radnji koje je poduzeo, može biti valjan pravni osnov za isključenje tog sudije iz daljeg suđenja u tom predmetu, te da li u navedenom slučaju i da formalno počne teći parnični postupak između stranke i sudije, postoji razlog za isključenje.


2. U tom slučaju, odnosno imajući u vidu pravnu prirodu takvog spora (tužba zbog radnji koje je postupajući sudija poduzeo u toku postupka u okviru svojih ovlaštenja) da li će sve radnje koje je poduzeo isključeni sudija, biti ukinute.

Zakonski gledano, pošto je donijeto rješenje da se sudija isključuje iz spomenutog predmeta, prema članu 360a istog zakona, predviđa se da Općinski sud Sarajevo dužan ukinuti sve radnje koje je poduzeo isključeni sudija. Međutim, da li će se ispoštovati zakon ostaje da se vidi…

“Ovo je dokaz kolika je sprega stečajnih upravnika, sudija u stečajnim postupcima, pa su giganti kao što je Hidrogradnja, Vranica, GP Put, Tvornica čokolade, Granit Jablanica, Šipad d.d. i još stotine firmi otišli u stečaj. Ni jedna od njih nije spašena. Niko ne vodi računa i ne štiti pravne subjekte i radnike. Sama činjenica da samo Hidrogradnja ima imovinu preko 80 -100 miliona KM, da dnevno prihoda ima preko 100.000 KM, njihova Sigma u Butmiru, a ta firma se, radi imovine, gura u stečaj. Više su firme stradale u stečajnim postupcima nego u ratu. Skoro sve firme su iz rata izašle zdrave. Trebalo ih je nešto malo sanirati, ali su ih stečajni upravnici pokopali. Pitam se šta radi Visoko sudsko i tužilačko vijeće, šta radi Ministarstvo pravosuđa i država pa se tako uništavaju firme. Jedini sad pokušavaju da urade su iz Udruženja poslodavaca BiH”, veli Ćesko.

On ističe da se ovakvim nelegalnim ponašanjem u stečajnom postupku štiti firma Šipad Eksport-import koja ima 39 miliona KM utvrđenih obaveza, a nema ništa od imovine. S druge strane, pojašnjava Ćesko, firma Šipad d.d, koja je također u stečaju, ima 400.000 KM duga, ali ima i imovinu vrijednu 48 miliona KM.

“Nastoji se ugasiti firma Šipad d.d. kako bi Šipad Eksport-import i Vlada FBiH, kao većinski vlasnik te firme, nezakonito preuzeli imovinu Šipada d.d. Iza svega ovog stoji Vlada FBiH, odnosno premijer Fadil Novalić jer postavljaju Hakiju Zajmovića kao eksperta za stečajni postupak kod donošenja novog Zakona o stečajnom postupku.Taj zakon oni prilagođavaju sebi, a on Zajmović je u sukobu interesa. Novalić kao premijer daje upute Zajmoviću koje će firme da ugase i na koji način, ne mareći koliko će radnika tako poslati na biro”, tvrdi Ćesko dodajući da bi ovdje bilo posla i za Erika Larsena, šefa Antikorupcionog tima američke Ambasade.

Prema mišljenju renomiranog advokata i bivšeg sudije Senada Bilića, sama činjenica da je stranka u postupku protiv Hakije Zajmovića podnijela krivičnu prijavu i tužbu za klevetu, tog sudiju diskredituje, zato je i skinut s tog predmeta jer više ne može biti objektivan.

“I da nije skinut, morao se sam izuzeti jer je, kada je tužen, izabrao advokata iz suprotne strane i samim tim je u sukobu interesa. Advokat se mogao pozvati na kodeks advokatske etike i reći da tog sudiju ne može zastupati zbog statusa koji ima u tom postupku. Mogao je advokat da odbije angažman, ali nije, tako da su tu svi u sukobu interesa”, smatra Bilić.

Prema Wikipediji, Sukob ili konflikt interesa je naziv za situacije u kojima pojedinac koji obavlja određenu javnu funkciju ili profesionalnu djelatnost dolazi u priliku da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim grupama i organizacijama, a na uštrb interesa javnosti ili osoba koje su mu dale povjerenje. “Sukob” se odnosi na sukob između osobnog interesa na jednoj i javnog interesa na drugoj strani. U modernim državama se smatra kako u takvim slučajevima postoji preveliki rizik da će privatni interes prevagnuti nad javnim, odnosno da će doći do korupcije. Dalje se dodaje da je sukob interesa već ranije prepoznat kao mogući problem u sudstvu, pa tako prava mnogih država posjeduju odredbe koje priječe vođenje sudskih postupaka osobama koje se mogu smatrati ili su neposredno povezane sa strankama u sporu…

Na osnovu teksta objavljenog na našem portalu iz VSTV-a su nas obavijestili da je Ured disciplinskog tužioca formirao predmet po službenoj dužnosti.

“U vezi Vašeg upita, želimo Vas informisati da smo isti proslijedili Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Stalnoj komisiji za sudsku i tužilačku etiku integritet i odgovornost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine”, kaže se u odgovoru VSTV-a.

BlicNews

Reklama